Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomoc z siedzibą w Łodzi (93-271) przy ul. gen. J. Dąbrowskiego 87, adres e-mail: rodo@gajusz.org.pl, numer telefonu: 426310041, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233732, numer NIP: 725-19-17-857, REGON: 47169010300000, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

  1. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartłomiej Jurkiewicz można się z nim skontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rodo@gajusz.org.pl.

  1. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja umowy darowizny na rzecz Fundacji oraz kontakt z Państwem w tej sprawie lub kontaktu marketingowego, a także ochrona przed roszczeniami wynikającymi z umowy oraz wykonanie obowiązków podatkowych, rachunkowych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych
   związanych z realizacją umowy, dodatkowo – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody – również informowanie Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach.
   1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
    1. zawarcie i wykonanie umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

    

    1. dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy darowizny (art. 6 ust. lit. 1 f RODO).

    1. realizacja uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. lit. 1 f RODO)

  1. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z zawarciem i realizacją umowy darowizny ( informowanie Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach) może być wyrażona za
   pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Fundacji (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

  1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Na Przykład cofnięcie zgody może nastąpić za pośrednictwem linku umieszczonego w newsletterze.

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i realizacji umowy darowizny, a w przypadku wyrażenia zgody również dla informowania Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach.

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy darowizny, chyba że w konkretnym przypadku z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek dłuższej archiwizacji dokumentów. W
   przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na informowanie Państwa o bieżącej działalności Fundacji i związanych z nią potrzebach Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację do momentu wycofania zgody.

  1. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty zapewniające obsługę informatyczną, prawną i prawno-podatkową Administratora oraz w sytuacjach prawem przewidzianych właściwe organy publiczne.

  1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

    

    1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

    1. żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

    1. żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

    1. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

    1. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z Administratorem, pod adresami wskazanymi w pkt 1.

  1. Decyzje w sprawie Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą poddane profilowaniu.

  1. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 

Scroll to Top